Skip to main content

Hoang Nguyen

Nguyễn Minh Tiến (but danh Nguyen Minh) la tac giả, dịch giả của nhiều tac phẩm Phật học a chinh thức xuất bản từ nhiều nm qua, từ những sach hớng dẫn Phật học phổ thong ến nhiều cong trinh nghien cứu chuyen sau về Phật học. Ong cing a xuất bản Mục lục ại Tạng Kinh Tiếng Việt,...See more